KONFERENCIJA - NOVI IZAZOVI U GOSPODARENJU OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

12.9.2017, Zagreb

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb, dvorana Zemlji
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb
Vrijeme održavanja
12.09.2017.
Mjesto konferencije
Zagreb
Cijena
777,00 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
Posljednja slobodna mjesta
21
Uvod

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Ciljna skupina

Svi gospodarski subjekti koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično).
Svi gospodarski subjekti koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Raspored konferencije

08:45-09:00 Prijava

09:00-10:00 Mr. sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Zakonodavni okvir i NOVI izazovi gospodarenja otpadom

 • nove smjernice u gospodarenju otpadom
 • promjene zakonodavnog okvira
 • načela i ciljevi gospodarenja otpadom
 • planski dokumenti
 • organiziranje i provođenje gospodarenja otpadom unutar gospodarskih sustava – NOVI IZAZOVI u gospodarenju otpadom - primjena načela gospodarenja otpadom –sprečavanje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje na mjestu nastanka otpada
 • primjena propisa o deklasifikaciji otpada, nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • nadzor, obveze i odgovornosti u sustavima gospodarenja otpadom

10:00-10:45 Jasna Kufrin,  dipl. ing. Geologije

 

"Obveze proizvođača i vođenje podataka o otpadu"

 • obveze sudionika u sustavu gospodarenja otpadom u provedbi novih ciljeva i mjera
 • obveze i proširena odgovornost proizvođača proizvoda
 • obveze proizvođača i posjednika otpada
 • vođenje podataka u gospodarenju otpadom s naglaskom na očevidnike ONTO i ONTO-P, Prateći list, Registar onečišćavanja okoliša, eONTO aplikaciju
 • obrasci, upute za pripremu podataka, informacijski sustav gospodarenja otpadom 

 

10:45-11:00 PARTENRI - ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o.

"Implementacija informatičkih rješenja u području gospodarenja otpadom „

11:00-11:30  Pauza za kavu

11:30-13:00 mr.sc. Mira Zovko

 • Sustav normi i garancija izvrsnosti u području ekološkog marketinga
 • Sustav upravljana okolišom ISO 14001
 • Niz normi ISO 14020
 • EMAS
 • EU Eco- label

13:00-14:00 Tomislav Grizelj


Alternativna goriva alternativni izvori  energije:

 • Otpad u energiju (Waste to Energy  WtE) - energija iz otpada  (Energy from  Waste EfW) - nula otpada, (Zero Waste)
 •   procijedni mulj  iz  UPOV-a   –  energent u zaštiti okoliša i prirode
 •   energija    Kombinirana toplina i hlađenje - (Combined  Heat  and  Cooling   CHC) 

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

Magistrica znanosti u području kemije, zaštitom okoliša bavi se više od 20 godina. U svojoj karijeri radila je na uspostavi sustava za zbrinjavanje otpada u RH, surađivala je na izradi zakona iz zaštite okoliša u RH, koautor je Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te je bila član državnih tijela iz područja zaštite okoliša kao što su Nacionalno programsko tijelo za provedbu Montrealskog protokola u RH, ekspertne jedinice RH za plan intervencija u zaštiti okoliša i radnog tima u procesu pregovor RH s EU – Poglavlje okoliš.

Osnovno područje djelovanja i stručne kompetencije su razrada sustava gospodarenja pojedinim kategorijama opasnog otpada, izrada programa i planova za smanjenje otpada, izrada strateških dokumenta na području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, sanacije onečišćenih lokacija, procjena stanja okoliša na lokacijama, suradnja s međunarodnim institucijama na poslovima gospodarenja opasnim otpadom, provedba edukacija za uspostavu učinkovitih sustava gospodarenja otpadom i upravljanja okolišem.

Sudjelovala je u radu međunarodnih organizacija kao što su UNIDO, Regionalni centar u Bratislavi za implementaciju Baselske konvencije i član je niza međunarodnih i domaćih udruženja iz područja zaštite okoliš.

mr.sc. Mira Zovko

mr.sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Jasna Kufrin dipl. ing. geologije

Jasna Kufrin dipl. ing. geologije

Jasna Kufrin raspolaže s više od 20 godina iskustva u području zaštite okoliša i više od 11 godina iskustva u području gospodarenja otpadom. Iskustvo je stjecala radeći u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, kasnije Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gdje je kao stručna suradnica, a kasnije kao stručna savjetnica radila na poslovima praćenja provedbe Barcelonske konvencije o zaštiti mora od onečišćavanja, uspostavi informacijskog sustava zaštite okoliša, općim pitanjima zaštite okoliša te problematici gospodarenja otpadom. Od 2003. godine radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) kao voditeljica Odjela za otpad i tokove materijala. Posebno je angažirana na poslovima uspostave informacijskog sustava gospodarenja otpadom, osiguravanju podataka i informacija, izradi nacionalnih izvješća te pripremi strateško-planskih dokumenata i propisa, iz područja gospdodarenja otpadom. Surađuje s nadležnim tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica prema obvezama iz propisa. Poznaje propise Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, te ima iskustvo na suradnji s međunarodnim tijelima (EEA, Eurostat). Sudjelovala je u pripremi i provedbi više projekata financiranih od strane Europske unije.

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Kroz uspješnu višegodišnju suradnju dviju tvrtki, jedne iz područja zaštite okoliša i druge iz područja informatičkih usluga, 2010. godine osnovana je tvrtka Zelene tehnologije d.o.o. Bogatim višegodišnjim iskustvom svojih djelatnika počeli smo razvijati programska rješenja iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Danas, uz niz gotovih programskih rješenja koja smo sami projektirali i razvili, nudimo cijelu paletu popratnih usluga u zaštiti okoliša i pri gospodarenju otpadom, a koje se temelje na prije svega kvalitetnim informatičkim rješenjima.

Naš tim čine mladi kvalitetni ljudi, koji su stručnjaci u svojim područjima - kako informatičkom tako i u području zaštite okoliša. U takvoj kombinaciji, spremni smo ponuditi najkvalitetnije proizvode i rješenja, te Vas konzultirati u svim aspektima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Sa svojim proizvodima i uslugama prisutni smo na području cijele Republike Hrvatske.

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>