Online konferencija: Zaštita od požara

23.4.2020, Zagreb

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizik nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara. Tim naših stručnjaka pripremio je za Vas edukaciju gdje ćete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije te se adekvatno pripremiti za moguće nepredviđene okolnosti.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonesao minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. U tom smislu autori će ukazati na nužnost adekvatnog osposobljavanja u kombinaciji sa odgovarajućom opremljenošću objekta te kontaktom sa nadležnom vatrogasnom postrojbom, a sve u skladu sa važećom pravnom i normativnom regulativom.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na već tradicionalnoj konferenciji zaštite od požara.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme na ovoj iznimno zanimljivoj konferenciji za koju postoji velik interes svake godine.

Online konferencija
Vrijeme održavanja
23.04.2020.
Cijena
999,00 KN + PDV
 
 

Uvod

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizik nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara. Tim naših stručnjaka pripremio je za Vas edukaciju gdje ćete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije te se adekvatno pripremiti za moguće nepredviđene okolnosti.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonesao minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. U tom smislu autori će ukazati na nužnost adekvatnog osposobljavanja u kombinaciji sa odgovarajućom opremljenošću objekta te kontaktom sa nadležnom vatrogasnom postrojbom, a sve u skladu sa važećom pravnom i normativnom regulativom.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na već tradicionalnoj konferenciji zaštite od požara.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme na ovoj iznimno zanimljivoj konferenciji za koju postoji velik interes svake godine.

Ciljna skupina

Konferencija je namjenjena poslodavcima, osobama zaduženim za provođenje evakuacije, zaposlenicima koji rade na poslovima procjene i izrade plana evakuacija. Također, namjenjena je svim zaposlenicima za stjecanje osnovnog znanja o zaštiti od požara te temelj zakonodavnog okvira zaštite od požara. Na konferenciji će se obraditi i osposobljavanje zaposlenika za gašenje od požara, rada sa zapaljivim tekućinama i zaštite od eksplozija. 

Pripremite svoja pitanja unaprijed te dobijte sve odgovore na konferenciji.

Raspored konferencije

Trajanje online konferencije od 9:00-14:00 sati.

09:00 -10:15

Predavač: Stanislav Topić mr.sig.

Uvodni dio - općenito o požaru i tehnološkim eksplozijama

 • Požar i tehnološke eksplozije kao pojava i nepogoda
 • Požarna krivulja i razvoj požara
 • Zakonska regulativa
 • Suradnja stručnih udruga i nadležnih tijela RH u području zaštite od požara
 • Primjeri uređivanja mjera zaštite od požara pri upotrebi plina, uređaja za gašenje požara (vatrogasni aparati, stabilnih sutava za dojavu i gašenje požara)

Zakonska regulativa i osnovne obveze poslodavca

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010.),
 • Opći prikaz mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011.),
 • Sadržajna struktura općeg akta sukladno kategoriji ugroženosti od požara.

Primjer uređivanja mjera zaštite od požara putem suradnje strukovnih udruga i nadležnih tijela RH

 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP –P 601.111), HSUP – Hrvatska stručna udruga za plin,
 • Osposobljavanje radnika koji neposredno obavljaju ispitivanja i uvjeti za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja.

Održavanje – servisiranje – ispitivanje plinskih instalacija i uređaja

 • Ispitivanje plinskih instalacija i uređaja,
 • Plinske instalacije i uređaji u stambenim zgradama,
 • Plinske instalacije i uređaji u radnim prostorima,
 • Plinske instalacije i uređaji u industrijskim postrojenjima.

Primjer uređivanja i primjene mjera zaštite od požara pri upotrebi uređaja za gašenje požara i upotrebi stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara

 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011.),
 • Opći prikaz obaveza za stambene zgrade, fizičke i pravne osobe (npr. servisiranje, postavljanje i druge obaveze),
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava za zaštitu od požara (NN 044/2012.),
 • Pojmovi,
 • Vrste stabilnih sustava za zaštitu od požara,
 • Provjera ispravnosti sustava,
 • Posebni tehnički uvjeti,
 • Postupci provjere ispravnosti sustava,
 • Ocjena ispravnosti sustava i izdavanje uvjerenja,
 • Ljudski potencijali potrebni za obavljanje ispitivanja sustava,
 • Stručni ispit.

Dokumentacija o održavanju i ispitivanju uređaja za gašenje i stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

 • Evidencija održavanja i pregleda vatrogasnih aparata,
 • Kontrolna knjiga održavanja i ispitivanja stabilnih sustava za gašenje požara.

10:15 – 10:30

Pauza 

10:30 – 12:30

Predavač: Branko Šimara dipl.ing.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 • Tko mora izraditi Procjenu ugroženosti?,
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih osoba u kategorije ugroženosti od požara te ciljevi razvrstavanja,
 • Ciljevi izrade Procjene ugroženosti za općine, gradove i županije,
 • Postupak izrade Procjene ugroženosti za pravnu osobu,
 • Prikaz postojećeg stanja zaštite od požara u pravnoj osobi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema TRVB 100 metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz liste za numerički izračun požarne ugroženosti te određivanje potrebnih mjera zaštite od požara prema TRVB 100,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema EURALARM metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Dijagram za određivanje mjera zaštite od požara prema EURALARM metodi,
 • Prikaz stručne obrade činjeničnih podataka u Procjeni s posebnim osvrtom na određivanje kategorije ugroženosti i definiranje primjenjivih mjera zaštite od požara nakon izrade Procjene,
 • Određivanje broja vatrogasaca u požarnom sektoru koji je temeljem Procjene ugroženosti dobio mjeru S2 te definiranje službe zaštite od požara i vatrogasne postrojbe,   
 • Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara nakon izrađene Procjene ugroženosti,
 • Zaključak s definiranjem kategorije ugroženosti i ocjenom stanja zaštite od požara u konkretnoj pravnoj osobi.

Plan zaštite od požara

 • Općenito o Planu zaštite od požara te njegov sadržaj,
 • Izrada preglednog i grafičkog dijela Plana zaštite od požara za pravnu osobu,
 • Izrada tekstualnog dijela plana zaštite od požar za pravnu osobu,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za općinu i grad,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za županiju,
 • Tko može izrađivati Plan zaštite od požara?

12:30 – 12:45

Pauza

12:45 – 14:00

Predavač: Dario Gauš mr.sig.

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 • Općenito o osposobljavanju,
 • Adekvatno osposobljen radnik,
 • Pravovremene reakcije,
 • Preventivne mjere,
 • Sprječavanje širenja požara,
 • Minimaliziranje potencijalne štete,
 • Primjeri iz prakse.

Osposobljavanje radnika za poslove skladištenja i rukovanjem zapaljivim tekućinama (godišnja provjera)

 • Nužnost osposobljavanja,
 • Odgovarajuća opremljenost objekta,
 • Kontakt s nadležnom vatrogasnom postrojbom,
 • Primjeri iz prakse.

mr. sig. Stanislav Topić

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz područja zaštite na radu te suradnja s postrojbom Grada Zagreba i DVD-ima. Dugogodišnje i bogato iskustvo u savjetovanju i predavanjima iz zaštite na radu i zaštite od požara, između ostalog na Visokoj školi za sigurnost i Centru za tehnologije i zaštitu na radu Zagreb. Autor mnogih znanstvenih te stručnih radova.

Branko Šimara dipl. ing. el.

Branko Šimara dipl. ing. el.

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1985. pa do 1988. godine bio zaposlen u Institutu “Rade Končar”, elektrotehničkom poduzeću “Vlado Četković” i TEP-u Zagreb. Godine 1988. zaposlio se u tadašnjem RSUP-u kao inspektor zaštite od požara a od 1992. godine postavljen za načelnika Odjela  zaštite od požara i eksploziva na kom mjestu sam proveo do 01.01.2001. godine.

 U razdoblju od 1992. – 2000. godine sudjelovao u izradi cijelog niza zakona i podzakonskih akata iz područja zaštite od požara i eksploziva. Nositelj izrade novog Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu iz 1993 g. te Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, Zakona o zapaljivim tekučinama i plinovima i prvog Zakona o prijevozu opasnih tvari. Iz naprijed navedenih Zakona proizašao je čitav niz podzakonskih akata koji su ost doneseni u navedenim godinama. Predsjednik Tehničkog odbora TO 21 Zaštita od požara pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo posredstvom kojeg smo preuzeli oko 30-tak novih normi iz područja zaštite od požra i to u graditeljstvu te u vatrodojavnim sustavima.

Dario Gauš mr.sig.

Dario Gauš mr.sig.

Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a “Klana” čiji je član od 1987. godine. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika društva. Ima zvanje magistra sigurnosti, a na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Na Visokoj školi za sigurnost – Zagreb obnaša dužnosti predstojnika Katedre za zaštitu od požara te kao predavač drži kolegij Oprema za gašenje požara, a na Specijalističkom studiju pri istoj školi kolegij Stručna praksa.

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>