Novosti u javnom sektoru: uvo餰nje EUR-a, digitalizacija procesa, javna nabava, GDPR, PDV

11.5.2022, ONLINE

Pridru緄te nam se na online konferenciji za javni sektor gdje smo okupili vrhunske stru鑞jake iz prakse. Raspored predavanja napravljen je prema va筰m naj鑕规im upitima koje ste slali kao na筰 korisnici. Dotaknut 鎒mo se aktualne teme sukoba interesa, uvo餰nja EUR-a za javni sektor i prora鑥nske korisnike. Kroz naj鑕规u problematiku i pitanja javne nabave pro鎖 鎒 se velik dio Va筰h upita kako bi na jednom mjestu imali sve odgovore. Kako se odvija digitalizacija procesa u javnom sektoru i 箃o je za za箃itom osobnih podataka? Na posljetku dotaknut 鎒mo se naj鑕规ih pitanja o PDV-u u  javnom sektoru.  

Pozivamo vas da se pridru緄te na筼j edukaciji te unaprijed postavite pitanja!

Opis

Pridru緄te nam se na online konferenciji za javni sektor gdje smo okupili vrhunske stru鑞jake iz prakse. Raspored predavanja napravljen je prema va筰m naj鑕规im upitima koje ste slali kao na筰 korisnici. Dotaknut 鎒mo se aktualne teme sukoba interesa, uvo餰nja EUR-a za javni sektor i prora鑥nske korisnike. Kroz naj鑕规u problematiku i pitanja javne nabave pro鎖 鎒 se velik dio Va筰h upita kako bi na jednom mjestu imali sve odgovore. Kako se odvija digitalizacija procesa u javnom sektoru i 箃o je za za箃itom osobnih podataka? Na posljetku dotaknut 鎒mo se naj鑕规ih pitanja o PDV-u u  javnom sektoru.  

Pozivamo vas da se pridru緄te na筼j edukaciji te unaprijed postavite pitanja!

08:45- 09:00 Prijava na online platformu

09:00 – 09:30 Uvo餰nje EUR-a u javnom sektoru

Predava鑙ca: Tomislava Fur鑙 dipl.iur.

09:30- 09:30 Kratka pauza

09:35 – 10:30 Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Predava鑙ca:  Marijana ﹑eranda dipl.oec.

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:30 Digitalizacija javnog sektora

Predava: Igor Strme鑛i MBA

11:30 – 11:35 Kratka pauza

11:35 – 12:05 GDPR u javnom sektoru

Predava: Igor Strme鑛i MBA

12:05 -12:15 Kratka pauza

12:15 – 13:00 Klju鑞a pitanja o PDV-u u javnom sektoru

Predava鑙ca: Dijana Ivankovi, ra鑥novo餫


Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma

>