Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

23.2.2023, ONLINE

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Organizirali smo online konferenciju kojoj je cilj dati odgovore na pitanja koja se javljaju u postupcima javne nabave, pru緄ti detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke. Namjena je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Predavanje se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Opis

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Organizirali smo online konferenciju kojoj je cilj dati odgovore na pitanja koja se javljaju u postupcima javne nabave, pru緄ti detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke. Namjena je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Predavanje se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Predvi餰no trajavnje predavanja od 08:30 do 10:30 sati.

Od aktualnih pitanja izdvajamo:

  • Kada koristite javni natje鑑j, a kada izravnu pogodbu?
  • U kojim slu鑑jevima ste obveznik javne nabave?
  • ﹖o kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
  • ﹖o kada ponuditelj ne mo緀 isporu鑙ti ugovorenu robu?
  • Kada mo緀te zatra緄ti aneks ugovora?
  • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
  • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda ve鎍 od prvobitne cijene proizvoda?
  • Kada se sklapa ugovor o poslovno-tehni鑛oj suradnji?

Pozivamo Vas da unaprijed postavite pitanje na na箄 mail adresu info@dashofer.hr kako bi dodgovore dobili na online kofnerenciji!


Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma

>